O nás

Sídlo KPV ČR

Konfederace politických vězňů České republiky, dále jen KPV ČR, je dobrovolnou organizací, která sdružuje politické vězně komunistického režimu bývalého Československa a jejich členy rodiny. Rovněž sdružuje osoby, které byly v rozhodném období nuceny z prokazatelně politických důvodů opustit Československo a požádat o politický azyl v jiné zemi, a kterým byl tento azyl udělen. Sdružuje také osoby, které se v rozhodném období prokazatelně zapojily v cizině do boje proti komunistickému režimu. Dále sdružuje osoby, které byly v rozhodném období vzhledem ke svému protikomunistickému smýšlení a postojům odsouzeny tzv. Lidovým soudem trestním pro údajné trestné činy z oblasti hospodářské nebo zemědělské, a byly následně vězněny a podle zákona 119/1990 Sb. rehabilitovány. KPV ČR je právním a ideovým nástupcem „Klubu bývalých politických vězňů — K 231“, který byl ustaven v roce 1968, v tomtéž roce mocensky potlačen armádami pěti států Varšavské smlouvy.

Politickým vězněm je občan, který byl v období od 25.února 1948 do konce roku 1989 odsouzen československými soudy pro politický odboj nebo politický odpor proti komunistickému režimu za činy a jednání, které lze podle zákona číslo 119/1990 Sb. a zákona číslo 198/1993 Sb., kvalifikovat jako politicky motivované.

Konfederace politických vězňů ČR

Je tvořena ze žijících občanů České republiky, kteří byli komunistickým režimem po r. 1948 vystaveni nebývalému teroru jako byly popravy, mučení, dlouholetý žalář, konfiskace majetku, ale i společenská a sociální diskriminace. Dále ze členů jejich rodin. Zvažuje se přijímání i příznivců KPV jako tzv. přidružených členů.

Z původních cca. 450 000 postižených dnes po 30 letech žije necelá tisícovka.

Rok 1968 umožnil první náznaky ustavení klubu lidí, kteří byli po léta komunistickým režimem perzekvováni. V březnu téhož roku povolilo MV ČSSR prozatímní existenci klubu K 231, jehož ustavující schůze proběhla ve stejném měsíci na pražském Žofíně. Byl zvolen zakládající výbor a organizace bývalých politických vězňů, jež měla již v polovině r. 1968 své pobočky ve většině krajských měst, se začala zasazovat o první rehabilitace.

Rehabilitační zákon sice v roce 1968 rehabilitoval prvních 1800 osob, ale jeho novela v r. 1971 tuto rehabilitaci cca. 1000, omilostněným 8221 opět odňala.

Listopad 1989 navrátil do českých zemí demokratické zvyklosti.

Dne 30. ledna 1990 proběhl na pražském Výstavišti sjezd 5000 bývalých politických vězňů, který ustavil Konfederaci politických vězňů (KPV) nástupnickým orgánem K 231.

Pokus vytvořit politickou stranu opírající se o bývalé politické vězně se vzhledem k pestrosti všech druhů politických názorů mezi členy nepodařilo.

Podobně selhaly pokusy postavit mimo zákon KSČ, resp. KSČM. Do rozpadu ČSFR v r. 1992 se pouze podařilo (za výrazné pomoci JUDr. Otakara Motejla) prosadit nový rehabilitační zákon č. 119/ 1990, který rozšířil počet zákoně rehabilitovaných o několik set tisíc postižených osob.

Rehabilitace se tak konečně dočkalo dalších 275 000 občanů.

Otázky spojené s navrácením majetku a faktickým uznáním 3. odboje však řešeny v době ČSFR nebyly.

Po vzniku nástupnických států v r. 1993 přijal parlament ČR zákon o protiprávnosti komunistického režimu (č.198/1993 Sb.). Tento zákon však právním uznáním 3. odboje nebyl, i když § 3 toho zákona používá formulace — odboj.

Zákon má spíše deklarativní povahu a tudíž není příliš závazný pro soudy. Za úspěch zákona lze považovat především uvalení promlčecí doby na trestné činy za období od 25.února 1948—29.prosince 1989.

V současné době se KPV zaměřuje především na důstojné uctívání památky obětí komunismu a na seznamování mladé generace se svými dějinami jako je např. Muzeum třetího odboje v Příbrami, skanzen tábora Vojna v obci Lešetice u Příbrami, nebo Památník obětem zla v Plzni-Doudlevcích.

Faktické uznání existence 3. odboje, podobné zákonu č. 255/1946, který uznal protinacistický odboj za druhé světové války, se v české společnosti a parlamentu dlouho jevilo jako nedosažitelné, podobně jako se po vzoru zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům 2. odboje (č. 39/2000 Sb.) nedařilo dosáhnout obdobného zákona o plošném finančním odškodnění 3.odboje. Jeho účastníci se až roku 2011 dočkali satisfakce v Zákonu o 3. odboji č. 262/2011. Nikoli však potrestání konkrétních žijících osob, které se v 50. letech podíleli na sadistických výsleších a mučení politických vězňů.

Je to součást dějin, která je pro nás a naši generaci stále otevřená.

Konfederace politických vězňů vydává každé dva měsíce svůj Zpravodaj.

Vaše dotazy můžete zasílat na: ustredi@kpv-cr.cz

2004 a 2019