Zemřel František Lízna, politický vězeň, kněz a signatář Charty 77

František Lízna se narodil roku 1941 v silně věřící rodině podkarpatské Ukrajinky a zemědělce z Jevíčka. Už od útlého věku byl zarytým antikomunistou a cítil potřebu bojovat proti systému. Za protirežimní aktivity byl několikrát odsouzen a uvězněn – poprvé roku 1960 za zničení sovětské vlajky, roku 1964 za pokus o opuštění republiky, na konci 70. let a znovu mezi lety 1981–1983 za šíření samizdatu, až nakonec roku 1988 za tisk letáků o politických vězních.

Od roku 1968 pracoval jako sociální pracovník na Velehradě, kde pocítil touhu vstoupit do Tovaryšstva Ježíšova. Po studiu teologie byl vysvěcen na kněze, avšak nedostal státní souhlas k vykonávání duchovní činnosti. Mezi pobyty ve vězení pracoval na různých místech republiky v sociálních a zdravotních službách, zatímco se věnoval disidentským aktivitám kolem Charty 77.

Je držitelem Řádu T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

(zdroj www.pametnaroda.cz)

Zemřel František Šedivý, dlouholetý místopředseda Konfederace politických vězňů ČR

František Šedivý se narodil 2. července 1927 v Zadní Třebáni. Jakožto syn legionáře byl vychováván v souladu s ideologií mladé republiky, jeho vlastenecké cítění pak ještě prohloubil konflikt s národně-socialistickým Německem a následná okupace. V roce 1942 musel přestoupit z reálné školy na pražském Smíchově do obchodní akademie v Berouně. V roce 1944 byl totálně nasazen v junkersových závodech v Loděnici a poté i na opevňovacích pracích v Brně. Spolupracoval s odbojářskou skupinou v Křivoklátských lesích, na sklonku války působil v řadách řevnické dobrovolné gardy.

Od roku 1948 studoval na Vysoké škole věd hospodářských v Praze. Jako mladý národní socialista nesouhlasil s poúnorovým vývojem, krátce převáděl uprchlíky přes střeženou hranici do Bavorska, poté začal s přáteli budovat podzemní organizaci, která chtěla novému režimu vzdorovat. Po čase byla skupina infiltrována agentem provokatérem a dvaadvacet jejích členů bylo zatčeno. František Šedivý byl za velezradu a špionáž odsouzen ke čtrnáctiletému odnětí svobody. Vězněn byl na Mírově a v trestně pracovních táborech na Jáchymovsku a Příbramsku. V roce 1964 byl podmínečně propuštěn. Napsal několik knih, byl členem mezinárodního PEN klubu, působil jako místopředseda Konfederace politických vězňů a předseda Klubu Dr. Milady Horákové.

František Šedivý byl v roce 2009 prezidentem ČR Václavem Klausem vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy

(zdroj www.pametnaroda.cz)

Dotazník KPV ČR

Před koncem loňského roku jsme zaslali členům spolku dotazník s prosbou o jeho vyplnění a odeslání zpět v přiložené obálce. Pro Ty z Vás, kteří nám jej ještě nezaslali, popř. pro rodinné příslušníky, příbuzné a známé bývalých politických vězňů, nebo i další zájemce ke sdělení informací jej nyní zveřejňujeme i na těchto stránkách. Můžete si ho vytisknout, vyplnit ručně a poté nám jej zaslat v papírové podobě na adresu spolku: Konfederace politických vězňů ČR, Revoluční 28, 110 00 Praha 1, nebo naskenovaný na e – mail: info@kpv-cr.cz . Také můžete využít možnost jeho vyplnění přímo on-line ZDE.

Za reakci předem děkujeme.

Odkaz ke stažení ZDE

Co nám přinesl rok 2020

Vážené sestry, Vážení bratři, milí přátelé, příznivci a hosté těchto stránek,

nezadržitelně se blíží konec roku 2020, dny, kdy uplynulý rok hodnotíme, jaký byl, co se nám povedlo, ale také i to, co jsme nestihli dokončit nebo co se nám nepovedlo a co můžeme udělat pro to, aby ten nadcházející rok byl lepší.

Ať chceme nebo ne, rok 2020 změnil naše životy zcela zásadním způsobem – podobně to platí i pro spolek Konfederace politických vězňů České republiky, který měl tu historickou příležitost nastartování pozitivních změn. Pojďme si tedy průběh roku krátce připomenout.

Jak již víte, dne 12. března 2020 bylo na náhradní celostátní členské schůzi zvoleno nové vedení Konfederace politických vězňů České republiky.

Sotva jsme se pustili do práce, naši činnost zablokovala Ing. Milena Blatná svým podáním návrhu na vyslovení neplatnosti orgánu spolku (sněmu) a návrhem na vydání předběžného opatření u Městského soudu v Praze. Tím nám znemožnila konat, a to do doby rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který dne 16. července 2020 uvedený návrh na vydání předběžného opatření zamítl. Smutné na tom je, že navrhovatelka buď nekonala nebo svým konáním způsobila další škody. Nepředání agendy ani seznamu členů spolku s kontakty, zablokování telefonních linek, neplnění závazků vůči firmám, úřadům a institucím, podávání bezdůvodných trestních oznámení a lanaření dalších členů spolku, aby taková trestní oznámení kopírovali a zahlcovali jimi orgány činné v trestním řízení mimo jiné zapříčinilo odložení uvolnění dotace Ministerstva financí ČR na II. pololetí roku 2020, požadavek MF ČR na vrácení části dotace roku 2019 přesahující 260 tis. Kč nebo snížení částky dotace na rok 2021 o cca polovinu.

Poslední čtyři měsíce roku 2020 byly pro náš spolek vesměs pozitivní. Odehrály se zejména dvě větší akce, a to práce na Národní kulturní památce Rudá věž smrti a na Muzeu III. odboje v Příbrami. Na Rudé věži smrti jsme realizovali nové oplocení pozemku, elektrickou přípojku do objektu, osvětlení přístupové cesty k věži, noční osvětlení objektu věže, provedli jsme instalaci zabezpečovacího zařízení a instalaci kamerového systému, připravili jsme zázemí pro průvodce a opravili střechu, která byla v havarijním stavu a kterou do objektu zatékalo. V návaznosti na potřeby rekonstrukce prostor Města Příbrami jsme deinstalovali expozici muzea v Příbrami a pokračujeme na přípravě nových prostor a expozice pro jeho zachování.

Ptáte-li se na náš důvod, PROČ to děláme, je prostý – máme povinnost nejen vůči našim rodinám, předkům, všem politickým vězňům a jejich blízkým, ale také našim dětem a budoucím generacím, pro které musíme zachovat odkaz III. odboje v naší vlasti a prostřednictvím péče a zpřístupněním kulturní památky UNESCO – Rudé věže smrti, muzea a případně dalších míst a nedovolit zapomenout na období, které by mělo být (nejen pro náš národ) velkým poučením.

Toto a následující období je, a mělo by být, především o práci, příležitostech a pozitivních změnách. Budeme tedy i nadále mimo jiné pokračovat na již zmíněných dvou projektech – nové expozici Muzea III. odboje v nových prostorách v Příbrami, včetně péče o expozici v Jáchymově a Klášteře Teplá u Mariánských Lázní a na projektu péče a zpřístupněním kulturní památky UNESCO – Rudé věže smrti, jejíž součástí bude i nová expozice. V této souvislosti patří velký dík našim příznivcům a podporovatelům. Zvláštní poděkovaní patří zejména Ministerstvu financí České republiky, Karlovarskému kraji, Městu Ostrov a Městu Příbram. Věřím, že nastartovaná dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat a další spolupráci budeme navazovat i s ostatními úřady, institucemi nebo spolky.

Ne vše se nám dosud podařilo. Jednou z takových oblastí je zlepšení komunikace jak směrem ven, tak i uvnitř spolku a tím i návazná potřebná pomoc členům spolku s prioritním zaměřením a zvláštní podporou a přednostní péčí věnované přímo bývalým politickým vězňům a řešením jejich potřeb. Intenzivně pracujeme i v této oblasti. O jednotlivých oblastech a jejich akcí vás budeme informovat v následujících příspěvcích.

Do následujícího roku 2021 vám přeji pevné zdraví, klid a pohodu. Podobně i spolku bych popřál jeho zotavení a více pohody a klidu na práci a službu pro spolek.

S úctou

Ing. Petr Dub
předseda spolku KPV ČR

Sdělení předsedy Konfederace politických vězňů ČR

Vážené sestry, Vážení bratři, milí čtenáři,

na konci minulého roku jsem vás ve zvláštním zpravodaji prosil o respektování opatrovníka a vyčkání na sněm jím svolaný. Předně děkuji všem, kteří jste mojí prosbu vyslyšeli.

Dne 12. března 2020 bylo na náhradní celostátní členské schůzi zvoleno nové vedení Konfederace politických vězňů České republiky. Tato skutečnost byla stvrzena pravomocným usnesením Městského soudu v Praze, který také provedl příslušný zápis ve spolkovém rejstříku. Nově má statutární orgán 3 členy – předsedu a dva členy předsednictva.

Musím se přiznat, že jsem dlouho zvažoval, zda nabídku kandidatury na předsedu spolku vzhledem k jeho neutěšené situaci přijmout. Nakonec jsem s kandidaturou souhlasil a byl zvolen předsedou našeho spolku. Tím hlavním důvodem, proč jsem do toho šel, byla poslední šance na záchranu spolku a jeho schopnost plnit své poslání. Dalšími členy předsednictva spolku jsou Otakar Tulačka a Jan Váňa.

Pokud si vypůjčím slova od našeho bývalého pana prezidenta – náš spolek nevzkvétá. Ba naopak. Spolek neplnil a dosud neplní své základní poslání. Naši členové mnoho času a energie vyplýtvali sami mezi sebou. Někteří tvrdošíjně trvali na svém názoru a vynucovali si unáhlená řešení, boj proti ostatním jim zčásti nebo zcela zaslepil mysl.

Přiznám se vám, vážení čtenáři, že nevíme co nás vše čeká a jaké překvapení na nás ještě kde vyskočí. Příkladem může být jedna z posledních zpráv, kdy se jedna skupinka členů zastupovaná Ing. Milenou Blatnou a Miroslavem Koptem nyní může radovat. Povedl se jim na úkor spolku „husarský kousek“, jak se jejich mediální guru Pavel Horák chlubí na svých facebookových stránkách (tel. pouze na jeho osobu a e-mailová adresa jeho firmy): „SNĚM KPV ČR Z ROKU 2015 JE TEDY S KONEČNOU PLATNOSTÍ NEPLATNÝ A VŠECHNA NA NĚM I NÁSLEDNĚ PO NĚM PŘIJATÁ ROZHODNUTÍ JSOU NICOTNÉ“. To, že máme rok 2020 a cílem zaměření je boj z roku 2015 není všechno. Tato skupinka dne 9. 3. 2020 Vrchnímu soudu v Praze mimo jiné uvedla, že se plně ztotožňuje s rozhodnutím soudu I. stupně, které považuje za správné. Vrchní soud také tak rozhodl. Prakticky to znamená, že náš spolek musí této skupině vyplatit téměř 300  tis. Kč, což Pavel Horák na svůj facebook jasně nenapsal, ale pro spolek použil název účastník pro větší zamlžení. Tuto částku jsme již museli zaplatit, částku za vzájemné hádky našich členů. Hádky zcela zbytečné a uvedené finance nám budou chybět.

 Jistě chápete, že vzhledem k uvedenému a dalšímu rychlému odčerpávání finančních prostředků prostřednictvím přístupových práv k účtům, jsme povinni zabránit dalším škodám a právě proto jsme byli nuceni zmrazit všechny účty spolku. Tímto se za realizaci tohoto bezpečnostního opatření omlouváme všem poctivým členům spolku. O dalším postupu vás budeme informovat.

Připomínám, že spolek by měl být sdružením osob vedených společným zájmem. Zájmem, který nás stmeluje a pohání ke společným cílům. Pokud se budete podílet na diskuzi o společných cílech, ztotožníte se s nimi a budou vaší hnací silou, budu rád a těším se na spolupráci. Pokud některý člen spolku nebo skupina, budou mít jiné zájmy, pak již pravděpodobně nebude důvod pro další setrvání ve spolku. I zde bude platit: „Kdo chce, hledá způsoby“, „Kdo nechce, hledá důvody“.

Ujímáme se nového vedení a považuji za férové nenasazovat vám růžové brýle a právě proto musím uvést i takové skutečnosti, které nepíši rád. Jedním z mých cílů je ukončení všech sporů, které nám odčerpávají energii, čas i finance. Jsme spolek, který má společné cíle a chce se věnovat zcela praktickým potřebám a projektům.

Nezbývá než postupovat systematicky podle priorit, podobně jako při záchraně lidského života. Nejprve musíme obnovit tzv. základní životní funkce, aby náš spolek přežil. Rozhodně to nebude nic lehkého. Mezi naše nejbližší priority nyní patří:

  1. Ukončení hádek, sporů, vzájemného osočování a návrat k původním hodnotám Konfederace politických vězňů.
  2. Co nejdříve chceme pomáhat podle potřeby členům spolku s prioritním zaměřením a zvláštní podporou a přednostní péčí věnované přímo bývalým politickým vězňům a řešením jejich potřeb.
  3. Obnovení zanedbané komunikace nejen navenek, ale i uvnitř spolku. Za tímto účelem budeme aktualizovat kontakty pro obnovení  komunikace.

Sledujte prosím tyto naše oficiální webové stránky. Další informace budou následovat.

Těším se na spolupráci s vámi.

Ing. Petr Dub
předseda

Zvláštní vydání Zpravodaje

Rok s rokem se sešel a věříme, že dvě dvacítky přinesou nejen do KPV ČR štěstí. Přinášíme vám zvláštní vydání Zpravodaje, ve kterém jsou rozhovory s opatrovníkem spolku Otakarem Tulačkou, s právním zástupcem JUDr. Petrem Tomanem, úvodní slovo si vzal místopředseda pobočky Benešov Petr Dub a nad Rudou věží smrti se zamýšlí Tomáš Bouška. Přejeme Vám mnoho zdraví v nadcházejícím roce.

kpv_zpravodaj

Zpravodaj si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu.

PF 2020

Vážené sestry, vážení bratři, přátelé,
přeji Vám šťastné a veselé prožití svátků Vánočních a vše nejlepší do roku 2020.

Otakar Tulačka