Archiv pro rubriku: Informace pro členy KPV

novinky, informace pro členy KPV ČR

Výzva pro vdovy a vdovce

…rehabilitováni podle zákona č.82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 58/1969 Sb. a zákona č.70/1970 Sb., nebo podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zákona č. 633/1992 Sb. a zákona č.198/1993 Sb., nebo jejichž odsouzení pro trestný čin uvedený v § 2 zákona č.119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., bylo zrušeno cestou obnovy řízení, stížnosti pro porušení zákona anebo § 6 zákona č.198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, jimž nemohl být přiznán příplatek podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.

Protože po těchto občanech nepobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění, aby oznámili KPV ČR svá jména, data narození, rodná čísla a adresy spolu se stručnými údaji o svých zahynulých partnerech. Sdělené údaje budou využity při projednávání možnosti nové úpravy odškodnění.

Kontaktní adresa pro sdělení: Konfederace politických vězňů ČR, Škrétova 6, 120 00 Praha 2, k rukám tajemníka Zdeňka Pavelky.

Zpřístupnění svazků bývalé StB

Na rozdíl od zákona č. 140/1996 Sb. (ve znění zákona č. 107/2002 Sb.), tedy zákona o zpřístupnění svazků bývalé StB, je tak možno studovat také svazky těch kategorií spolupracovníků a tajných spolupracovníků StB, které předchozí právní úpravy z procesu zpřístupňování vylučovaly (důvěrník, kandidát tajné spolupráce), a svazky tzv. kontrarozvědného rozpracování, tj. materiály osob sledovaných. Ovšem s jedinou, dosti významnou, výjimkou: pokud již konkrétní archiválie mladší 30 let byly zpřístupněny podle zákona č. 140/1996 Sb., respektive č. 107/2002 Sb., lze je předložit ke studiu jen podle tohoto zákona, tj. pouze tzv. oprávněným žadatelům a anonymizované.

V praxi to tedy znamená, že materiály osob, jež definují §5 a §3, písm. i) zákona č. 107/2002 Sb. (t.j. spolupracovníků Státní bezpečnosti v kategoriích rezident, agent, informátor, držitel propůjčeného bytu anebo držitel konspiračního bytu), jež byly jakémukoliv žadateli zpřístupněny před 1. 1. 2005, lze zpřístupnit pouze v anonymizované podobě. V případě osob, na něž se vztahuje §4 tohoto zákona, tedy osob StB sledovaných, je zapotřebí postupovat v souladu s jeho § 10. odst. 3, t.j. disponovat souhlasem osoby, zpřístupnění jejíhož svazku žadatel požaduje, případně nežije-li již, osobou příbuznou v přímém pokolení.

Nehledě na to však můžeme badatelům a dalším zájemcům o zpřístupnění archiválií z provenience StB, tedy i svazků, doporučit, aby své žádosti podávali podle zákona č. 499/2004 Sb. Je to podstatně jednodušší pro obě strany.

Kdo a za jakých podmínek Podle zákona č. 107/2002 Sb. může žádost podat každá fyzická osoba starší 18 let, občan České republiky, který není ve výkonu trestu ani vazby. Podle zákona č. 499/2004 Sb. není žadatel blíže specifikován, tzn. může požádat kdokoliv. U žádosti podle zákona č. 499/2004 Sb. stačí uvést Vaše jméno, příjmení a kontakt na Vás a samozřejmě identifikační údaje osob, o zpřístupnění jejichž materiálů žádáte (jméno a příjmení, případně veškerá dřívější příjmení, datum narození, případně místo atp.).

Žádost podle zákona č. 107/2002 Sb. musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • veškerá dřívější případná příjmení
 • rodné číslo
 • přesná adresa trvalého pobytu
 • název krajů předchozích trvalých pobytů na území České republiky
 • státní občanství, včetně předchozích

Žádost podle zákona č. 107/2002 Sb. žadatel opatří svým úředně ověřeným podpisem. Toto ověření není potřebné, jestliže žadatel svoji žádost osobně podepíše před příslušným pracovníkem odboru archivní a spisové služby Ministerstva vnitra, který současně jeho totožnost ověří na základě předloženého platného osobního dokladu (např. občanský průkaz, pas).

Jak a kam se obrátit S žádostí se obraťte osobně, písemně nebo elektronicky na pracovníky odboru archivní a spisové služby Ministerstva vnitra.

Pokud si nevíte rady, podle kterého zákona máte poslat žádost o zpřístupnění, můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor archivní a spisové služby — a to písemně nebo e-mailem na adresu asu (at) mvcr.cz.

Badatelům a dalším zájemcům o zpřístupnění archiválií z provenience StB, tedy i svazků, můžeme však doporučit, aby své žádosti podávali podle zákona č. 499/2004 Sb. Je to podstatně jednodušší pro obě strany.

Žádost podle zákona č. 107/2002 Sb. lze podat osobně (bez poplatku za ověřování příslušných listin) nebo písemně.

Osobně lze podat žádost na adrese: Ministerstvo vnitra ČR Přípotoční 300 101 00 Praha 10, Vršovice telefon: 974 844 366, 974 844 367, 974 844 294

Písemně lze poslat žádost na adresu: Ministerstvo vnitra ČR poštovní přihrádka 21/ASU 170 34 Praha 7, Letná

Žádost podle zákona č. 499/2004 Sb. lze podat osobně či písemně na výše uvedené adresy nebo také elektronicky na adresu asu (at) mvcr.cz.

Adresa, kde se po předchozí výzvě Ministerstva vnitra dokumenty zpřístupňují (podrobnější informace naleznete na stránkách Archivu Ministerstva vnitra):

Oddělení výdeje dat Pardubice Zborovské nám. 2018 530 02 Pardubice Badatelna Bezpečnostního archivu — oddělení Praha Na Struze 3 110 00 Praha 1 Tel.: 974 824 411 (sekretariát), 974 824 447 (badatelna) Fax.: 974 824 013 e-mail: archiv (at) mv­cr.cz Badatelna Archivu Ministerstva vnitra — Kanice Poštovní adresa: Policie ČR, Správa Jihomoravského kraje/AK 611 32 Brno, Kounicova 24 e-mail: aka (at) mvcr.cz Tel.: 974 624 641 (vedoucí), 974 624 610 (zástupkyně vedoucí), 974 624 645 (sekr.) Fax: 545 227 563 
Co musíte předložit K podání žádostí podle zákona č. 499/2004 Sb. není třeba předkládat žádné doklady. Podle zákona č. 107/2002 Sb. je však třeba splnit výše uvedené podmínky.

Formuláře Pro podání žádostí podle zákona č. 107/2002 Sb. je k dispozici tiskopis na příslušných pracovištích nebo u služby ve vestibulu budovy Ministerstva vnitra Praha 10 — Vršovice, Přípotoční…, a to v pracovní dny pondělí až středa od 08.00 do 17.00 hod, úterý a čtvrtek od 08.00 do 16.00 hod a v pátek od 08.00 do 15.00 hod. Žádost může být podána i volnou formou (nemusí být tedy vyplněna na příslušném formuláři).

Použít můžete i vzor formuláře ve formátu DOC (nebo PDF):

Žádost o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé StB vedených na zemřelou osobu Žádost o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé StB vedených na žadatele Žádost o sdělení údajů a zpřístupnění materiálů StB (§5 zákona č. 107/2002 Sb.) Jednodušší je požádat podle zákona č. 499/2004 Sb. K tomuto není zapotřebí speciální žádost, stačí do dopisu či e-mailu uvést vedle předmětu Vašeho zájmu Vaše jméno, příjmení a kontakt na Vás.

Poplatky, termíny Za vydání kopií dokumentů se platí za každou, byť započatou stránku 5 Kč. Bližší informace najdete v ceníku služeb poskytovaných veřejnými archivy.

Platí se také poplatek za případné ověřování podpisu (pouze u žádostí dle zákona č. 107/2002 Sb. a pokud se podpis ověřuje na matrice nebo u notáře).

Lhůty, termíny O výsledku šetření podle zákona č. 107/2002 Sb. v příslušných archivech Ministerstva vnitra je žadatel vyrozuměn v zákonné lhůtě 90 dnů ode dne přijetí žádosti.

Podle zákona č. 499/2004 Sb. nejsou lhůty stanoveny, žádosti jsou vyřizovány průběžně a žadatelé vyrozuměni v co možná nejkratším termínu.

Další účastníci, elektronická forma služby

Elektronická forma služby Žádost podle zákona č. 499/2004 Sb. lze podat elektronicky na adresu: asu (at) mvcr.cz.

Úřad pro zpřístupňování dokumentů — ministerstvo obrany

V roce 1996 byl přijat zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti. Jeho plnění bylo v gesci Ministerstva vnitra ČR. Postupem doby se prokázalo, že mimo pozornost zákona zůstaly ještě dvě významné součásti ozbrojených sil bývalého režimu, a to rezort Federálního ministerstva národní obrany a Sbor nápravné výchovy Federálního ministerstva spravedlnosti.

Bezpečnostní represivní složkou v armádě byla Hlavní správa vojenské kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti — III. správa SNB (dále jen „HS VKR“). Její vývoj byl následující: Až do roku 1950 byla vojenská kontrarozvědka (VKR) součástí Generálního štábu (GŠ). V roce 1950 vzniklo z jedné skupiny Ministerstva vnitra (MV) Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB) jako centrum řízení tajných služeb. Hlavní změnou v působení VKR bylo její vyčlenění z pravomoci GŠ v roce 1950 a její přesun právě pod MNB. Zde tvořila nejprve samostatný sektor, v květnu 1952 pak dostala název Hlavní správa vojenské kontrarozvědky.

V roce 1953 bylo MNB zrušeno a veškerá bezpečnostní problematika přešla do působnosti MV. VKR se tak stala součástí Ministerstva vnitra s krycím názvem VI. správa MV a v rámci rozdělení MV na část Veřejné bezpečnosti a část Státní bezpečnosti spadala pod StB. Od roku 1964 působila pod krycím názvem III. správa MV. Její struktura kopírovala organizační členění armády od stupně útvar (zařízení, správa, škola, závod, ústav) po FMNO. Úloha orgánů VKR byla stanovena závaznými vnitřními normami. HS VKR byla zrušena dne 31. 5. 1990 rozkazem ministra vnitra. Dokumenty a evidence této bezpečnostní složky zůstaly ve správě Ministerstva obrany a byly používány v souvislosti s realizací zákonů č. 451/1992 Sb. a č. 148/1998 Sb.

Společenský vývoj si vyžádal novelizaci zákona o zpřístupňování bývalých státobezpečnostních dokumentů. Dnem 20. 3. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony (dále jen „zákon“). Jeho účel — co nejširší odhalení praxe komunistického režimu při potlačování politických práv a svobod, vykonávané prostřednictvím tajných represivních složek totalitního státu — byl rozšířen i na rezorty Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti. Zákon umožňuje zpřístupnit pronásledovaným osobám dokumenty o jejich pronásledování a zveřejnit údaje o vykonavatelích tohoto pronásledování a jejich činnosti. Zákon stanovuje způsob zpřístupnění a zveřejnění dokumentů a údajů a působnost správních úřadů v těchto procesech.

Předmětem zpřístupnění a zveřejnění jsou zachované nebo rekonstruované dokumenty vzniklé činností bezpečnostních složek v období od 25. února 1948 do 15. února 1990, evidované v dobových spisových nebo archivních pomůckách (registrech) těchto složek nebo jim nadřízených ústředních správních orgánů.

K zabezpečení realizace zákona v rezortu Ministerstva obrany ČR byl vytvořen ÚŘAD PRO ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ (dále jen ?úřad, ÚZD?). Je institucí s celostátní působností a je oprávněn zpřístupňovat dokumenty vzniklé činností HS VKR. Začátek jeho činnosti byl stanoven k 1. září 2002.

Úřad dále

 • spolupracuje s orgánem Poslanecké sněmovny při posuzování dokumentů, které z důvodů hodných zvláštního zřetele mají být vyňaty ze zpřístupnění (případné poškození zájmů České republiky v mezinárodních stycích, jejích bezpečnostní zájmů anebo vážné ohrožení života osob),
 • vydává evidenční záznamy ze zachovaných anebo zrekonstruovaných protokolů, svazků a dalších evidenčních pomůcek HS VKR v rozsahu objektových svazků a svazků osob evidovaných jako spolupracovníci HS VKR,
 • průběžně vydává tiskem a na elektronických médiích seznam personálních (kádrových) spisů příslušníků HS VKR zpřístupněných podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona,
 • spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR při vyřizování žádostí o zpřístupnění dokumentů.

2. Základní pojmy (dané zákonem a dále používané v textu)

 • svazkem s osobními údaji, tj. zejména objektovým svazkem je svazek vedený o konkrétní instituci nebo seskupení osob (objektech), který v této souvislosti obsahuje údaje vypovídající o konkrétních fyzických osobách. V případě HS VKR to jsou především objektové svazky vedené o vojenských útvarech, vojenských zařízeních, institucích apod.,
 • osobním svazkem je svazek vedený o konkrétní fyzické osobě zařazené do evidence HS VKR,
 • osobou evidovanou jako spolupracovník HS VKR je osoba, o které byl kdykoliv v období od 25. února 1948 do 15. února 1990 evidován HS VKR svazek v kategoriích rezident, agent, informátor, držitel propůjčeného bytu anebo držitel konspiračního bytu,
 • personálním (kádrovým) spisem příslušníka bezpečnostní složky je spis vedený služebním orgánem o příslušníkovi HS VKR obsahující údaje o vzniku, průběhu a skončení jeho služebního poměru.

3. Podání žádosti o zpřístupnění dokumentů Od 20. září 2002 úřad přijímá žádosti o zpřístupnění dokumentů.

O jaké dokumenty lze žádat

 • osobní svazek anebo svazek s osobními údaji vedený o osobě žadatele (§ 4 odst. 1 zákona),
 • osobní svazek anebo svazek s osobními údaji vedený o zemřelé osobě, pokud žadatel je osobou oprávněnou uplatnit právo na ochranu osobnosti zemřelého (§ 4 odst. 2 zákona),
 • osobní svazek osoby evidované jako spolupracovník HS VKR (§ 5 zákona),
 • svazek s osobními údaji — zejména objektové svazky vedené na vojenské útvary, školy, vojenská zařízení apod. (§ 5 zákona),
 • personální (kádrový) spis příslušníka HS VKR, který je obsažen v seznamu zveřejněném MO ČR nebo jehož jméno je obsaženo ve zpřístupňovaném dokumentu (§ 5 zákona).

Podmínky pro žadatele stanovené zákonem

 • fyzická osoba starší 18 let (každá žádost),
 • státní občanství ČR (žádost podle § 4 zákona),
 • žadatel není ve výkonu trestu ani vazby (žádost podle § 4 zákona).

Náležitosti, jež musí dle zákona žádosti obsahovat

 • jméno, příjmení, rodné číslo (nemá-li je, datum narození) a adresa žadatele (každá žádost),
 • všechna státní občanství žadatele, změny jeho příjmení, jeho místo narození, trvalý pobyt na území ČR, názvy krajů jeho předchozích trvalých pobytů (žádost podle § 4 odst. 1 zákona),
 • jméno, příjmení včetně změn a rodné číslo (popř. datum narození) zemřelého, všechna jeho státní občanství a místo narození, pokud žádost podá osoba oprávněná uplatnit právo na ochranu osobnosti zemřelého (manžel, manželka, syn, dcera, a není-li jich, rodiče)

a svoji oprávněnost doloží úředně ověřenou kopií úmrtního listu a rodného či oddacího listu (žádost podle § 4 odst. 2 zákona),

 • příjmení, jméno a další identifikační znaky osoby, na kterou se žadatel dotazuje, zda byla evidována jako spolupracovník HS VKR (žádost podle § 5 zákona),
 • název instituce nebo organizované skupiny osob, k níž se má vztahovat objektový svazek — např. názvy vojenských útvarů a zařízení, v nichž žadatel působil, apod. (žádost podle § 5 zákona),
 • označení personálního spisu příslušníka HS VKR, pod kterým je uveden v seznamu zveřejněném ministerstvem (žádost podle § 5 zákona),
 • úředně ověřený podpis žadatele na žádosti (není třeba, pokud žadatel podá žádost osobně v úřadu a prokáže svou totožnost — OP, cestovní pas).

4. Podání žádostí

 • formuláře žádostí jsou k dispozici v úřadu nebo ke stažení zde na internetových stránkách MO ČR , je možná též volná forma žádosti,
 • písemné žádosti lze podat osobně v úřadu, nebo je zaslat na  adresu úřadu,
 • informace týkající se žádostí též na telefonu 973 208 730  — 737.

5. Vyřízení žádostí a zpřístupnění dokumentů

 • po obdržení žádosti úřad prověří, zda žadatel i jeho žádost splňují podmínky dané zákonem,
 • správcům evidencí je zaslán požadavek na šetření, zda dokumenty uvedené žadatelem existují,
 • úřad zašle kopii žádosti Ministerstvu vnitra — správci evidencí ostatních správ SNB (mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany existuje spolupráce, na jejímž základě jsou žádosti, adresované jednomu z ministerstev, zasílány také ministerstvu druhému, aby šetření v dochovaných evidencích všech správ SNB bylo úplné),
 • výsledek šetření je analyzován a následně je zpracována odpověď žadateli (Ministerstvo vnitra odpoví žadateli samostatně),
 • písemnou odpovědí do vlastních rukou žadatele vyřídí úřad žádosti o zpřístupnění osobních svazků ve lhůtě 90 dnů a žádosti o zpřístupnění ostatních dokumentů bez zbytečného odkladu poté, kdy k tomu zajistí technické možnosti,
 • úřad sdělí žadateli, zda existuje evidenční záznam o jím požadovaném dokumentu. Pokud je dokument zachován, sdělí dále, kde bude žadateli zpřístupněn, pokud zachován není (byl skartován), sdělí jeho druh a v jakém období a kým byl veden. Jestliže je šetřením zjištěno, že žadatel je osobou evidovanou jako spolupracovník HS VKR, sdělí mu úřad rovněž tuto skutečnost,
 • poté úřad dokumenty určené ke zpřístupnění upraví v souladu se zákonem (viz dále část 6) a následně písemně vyzve žadatele k seznámení se s nimi. Zpřístupnění dokumentů probíhá v budově úřadu a v termínu, který je stanoven ÚZD, popřípadě upraven podle časových možností žadatele a s přihlédnutím k obsahu dokumentů,
 • žadatel se seznamuje s kopiemi dokumentů v elektronické podobě buď samostatně, nebo s pomocí pověřeného pracovníka úřadu,
 • pokud je ve zpřístupněném dokumentu uvedeno nepravé (krycí) jméno osoby, může žadatel požádat úřad o sdělení pravého jména. Úřad jméno sdělí, pokud se jedná o osobu evidovanou jako spolupracovník HS VKR a ztotožnění jmen je možné,
 • žadatel si může vyžádat 1 kopii celého zpřístupněného dokumentu nebo jeho části. Za vydání kopie se účtuje (dle Sazebníku správních poplatků) poplatek 5,— Kč za 1 stranu dokumentu,
 • pro žadatele je důležitá znalost ust. § 10d odst. 3 zákona, na jehož základě Ministerstvo obrany není povinno ověřovat, zda údaje obsažené v dokumentech a údaje získané do informačního systému dokumentů ze zachovaných evidenčních pomůcek uvedených v zákoně jsou přesné či pravdivé.

6. Zveřejnění evidenčních podkladů v rozsahu objektových svazků a svazků osob evidovaných jako spolupracovníci Hlavní správy vojenské kontrarozvědky — III. správy SNB

 • dle ust. § 7 zákona vydalo MO ČR k 20. 3. 2003 tiskem a na elektronických médiích evidenční záznamy ze zachovaných anebo zrekonstruovaných protokolů, svazků a dalších evidenčních pomůcek HS VKR. Mají podobu seznamu osob evidovaných jako spolupracovníci HS VKR a seznamu objektových svazků,
 • v seznamu osob evidovaných jako spolupracovníci HS VKR (spolupráce v kategoriích rezident, agent, informátor, držitel propůjčeného bytu a držitel konspiračního bytu) jsou zaznamenány údaje o jménu spolupracovníka, datu a místu jeho narození, jeho krycím jménu, kategorii spolupráce (druh svazku), datu zavedení svazku, údaj o tom, kdo svazek zavedl a pod jakým registračním číslem, údaj o pohybu svazku a o datu jeho archivace včetně archivního čísla, případně o skartaci svazku, pokud bylo možné tyto údaje zjistit,
 • v seznamu objektových svazků jsou zaznamenány údaje o datu zavedení svazku, jeho registračním čísle, pohybu a jeho archivaci včetně archivního čísla, případně skartace svazku, pokud bylo možné tyto údaje zjistit,
 • po provedení rekonstrukce další části evidenčních záznamů vydalo MO ČR v srpnu 2003 též Doplněk č. 1 a v říjnu 2004 Doplněk č. 2 k původnímu vydání seznamů. Rekonstrukce stále pokračuje na základě dostupných materiálů poskytnutých správcem evidencí HS VKR,
 • základem pro zpracování seznamů byly registrační a archivní protokoly vedené HS VKR. Zahrnují údaje v časovém rozsahu od 16. června 1954 do 15. února 1990 a pro čitelnost jsou zachované v mnohdy velmi nízké kvalitě. Úřad dále pracoval se samotnými osobními a objektovými svazky s cílem potvrdit maximálně možnou věrohodnost publikovaných dat. Pro splnění požadavku § 10e zákona (státní občanství ČR) byla dále provedena kontrola všech zjištěných jmen osob v Informačním systému evidence obyvatel MV ČR. Údaje získané ze všech typů dokumentů jsou dostatečně průkazné pro věrohodné ztotožnění osob či objektů evidovaných HS VKR,
 • evidenční záznamy i jejich doplňky jsou k dispozici v elektronické podobě zde na internetových stránkách MO ČR (viz titulní strana www.army.cz). Jejich tištěnou podobu úřad distribuoval široké škále adresátů v rezortu MO ČR, státním úřadům a organizacím, vysokým školám, společenským organizacím a dalším zájemcům z řad občanů ČR. K vyzvednutí jsou i nadále v úřadu,
 • údaje obsažené v evidenčních záznamech je vhodné použít při vyplňování žádostí jako identifikační znaky k požadovaným osobám a objektům.

7. Ochrana osobních údajů

 • úřad provádí úpravu dokumentů určených ke zpřístupnění, znečitelňuje údaje dané zákonem v souvislosti s ochranou osobních údajů,
 • znečitelňují se údaje o datu narození a bydlišti jiných osob, jakož i všechny údaje o jejich soukromém a rodinném životě, jejich trestné činnosti, zdraví a majetkových poměrech. Pokud je zpřístupňovaným dokumentem kádrový (personální) spis příslušníka bezpečnostní složky, znečitelní se v něm též všechny údaje o osobách stojících mimo služební a veřejnou činnost příslušníka,
 • po úpravě se dokumenty uloží na elektronické médium a připraví se ke  zpřístupnění oprávněnému žadateli,
 • fyzická osoba, k níž je evidován osobní svazek nebo svazek s osobními údaji, může předat ministerstvu vlastní vyjádření k obsahu svazku nebo k faktu registrace v evidenci v informačních systémech svazků HS VKR. Toto její vyjádření se následně stane nedílnou součástí dokumentu a bude zpřístupňováno oprávněným žadatelům zároveň s dokumentem nebo záznamem o evidenci,
 • v elektronické podobě vydaných evidenčních záznamů je existence těchto vyjádření

a soudních rozsudků a usnesení týkajících se evidence osoby v registru svazků HS VKR vyznačena znakem * u jména dané osoby.

8. Další aktivity Úřadu směrované k veřejnosti — úřad nabízí zájemcům z řad organizací uspořádání přednášky o vzniku, organizaci, vývoji a hlavních úkolech HS VKR s cílem rozšířit informovanost o této bezpečnostní složce a o zákonu č. 107/2002 Sb.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pech, tel.: 973 208 755

Aktualizováno: 4. 2. 2005.

Muklové hledají své spoluvězně

Dostal jsem několik dotazů, jak někteří z našich přátel žijí, kde jsou a jaké byli a jsou jejich osudy.

Otevírám tímto na stránkách Internetu KPV dotazovnu — muklové hledají?

Kdo ví, odpoví

Macek Alois se ptá na

 • Jindra Herman z Brna, následně žil v Rakousku byl odvezen spolu s Janem Sotolářem, z Brna v asi roce 1953 údajně do korekce na Barboru, snad dále na Bory a tam jejich osudy končí.
 • Civil, řidič Tatry 111 , Josef Smilek, nám nosil jídlo a cigarety, dodnes jsem mu nemohl poděkovat, rád to napravím!!

Kdo bude chtít odpovědět, pište na výše uvedenou email adresu, nebo na ústředí KPV (adresa je uvede v hlavičce naší stránky, s poznámkou dotazovna.)

Děkuji předem za Vaše odpovědi Zdeněk Kovařík z Hradce Králové — září 2005

Nové hledání

 • Dejte zprávu o Josefu Řánkovi, byl snad vězněm za dezerci s armády, narodil se v roce 1931 v Modlešicích okr. Strakonice a zemřel v roce 1987. Pokud někdo z nás si vzpomene na Josefa Řánka, dejte vědět buď na intrenetovou adresu, nebo na telefon/fax Z. Kovařík 495543834. Díky za sdělení.