Archiv pro rubriku: Aktuality

aktuální články, informace napříč rubrikami

Vyjádření předsedkyně a místopředsedů ke zprávě ÚRK

Na Sněmu byla ÚRK zastoupena počtem pouze dvou členek, které byly na Sněmu a z nichž jedna měla pravomoc zastavit Sněm a říct přítomným, že je málo přítomných členů, ať jedou domů a přijedou ještě jednou. Vlastislava Zenáhlíková z pozice Mandátové komise toto neučinila a místo toho se podepsala pod prohlášení ÚRK. ÚRK se nezabývala ani možností, že žalobci byli přítomni na Sněmu, nevznesli požadavek na ukončení z důvodu menšího počtu přítomných členů a naopak čekali na výsledky voleb. Teprve potom začali jednat, když nebyli zvoleni.

Městský soud dal sice žalobcům za pravdu, ale KPV ČR se odvolala. Žalobci žalují KPV ČR, tedy i sami sebe, i zvolené vedení, které neuznávají.

Vedení KPV ČR v červenci 2015 oslovilo členy KPV ČR, aby je informovalo o Sněmu a členové potvrzením souhlasili s účasti nebo se omlouvali. Na základě počtu přihlášených se objednal sál k jednání Sněmu. Od srpna věděli zástupci, kteří jezdí na Radu, že Sněm bude v prosinci. O tomto měli informovat členskou základnu. To, že nakonec přijelo méně než nadpoloviční většina (bylo umožněno i zastupování na základě plných mocí) nebyla chyba vedení, ale věk a zdravotní problémy členů. Také proto se KPV ČR odvolala.

Zatím čekáme na rozhodnutí Vrchního soudu, předsednictvo se snažilo Sněm svolat podle NOZ, což soud potvrdil jako správné, jen přítomných členů na Sněmu bylo méně. Přerušit Sněm v žádném případě nemohl právník, to mohla udělat Vlastislava Zenáhlíková z pozice Mandátové komise nebo někdo z předsednictva. Členové předsednictva to neudělali, tuto chybu uznávají. Ale s ohledem na naše přítomné členy na Sněmu a jejich věk a zdravotní stav o této možnosti neuvažovali. Je i otázkou, kolik členů by přijelo znova. 

Úvaha, pokud by se některý ze žalobců dostal do předsednictva, zda by ostatní žalobci dále tvrdili, že sněm byl neplatný?? To necháme na čtenáři.

Navíc i kdokoliv z členů přítomných na Sněmu se mohl přihlásit a říct, že je sněm neplatný. To neudělali. Až byly známé výsledky voleb a žalobci se nedostali do předsednictva, začali jednat.

Je velice smutné, když se soudí mukl s muklem.
Za Předsednictvem stojí víc jak 2/3 poboček, což opakovaně vyjádřily. A TY NESMÍME ZKLAMAT. Naděžda Kavalírová
Hana Dvořáková, Vlasta Preislerová, František Šedivý, Leo Žídek
Praha leden 2017

PS.: Toto je současně i odpověď k článku pana Dragouna z webu aktuálně.cz. Vedení Konfederace se nebude k věci do jejího pravomocného skončení již nikterak vyjadřovat a má také zato, že všechny štvavé komentáře, polopravdy a mylné právní výklady, nikterak nepřispívají k případnému smírnému vyřešení situace.
červenec 2017

Návštěvní řád NKP Věž smrti

Národní kulturní památka Věž smrti s oploceným areálem (dále jen „Věž smrti“) se nachází v areálu bývalého podniku Škoda a jediný oficiální vstup je přes tento areál, který je zároveň budoucím staveništěm, kde probíhají přípravné práce stavby, a proto v zájmu zajištění ochrany zdraví návštěvníků je vydán tento návštěvní řád.

  1. Věž smrti není až na předem ohlášené výjimky běžně přístupná.
  2. Všichni zájemci o návštěvu Věže smrti se musí předem hlásit na Ústředí KPV (dále jen „Ústředí“) v Praze, kde oznámí případný termín návštěvy, počet návštěvníků a kontakt na sebe. Pracovníci Ústředí následně zajistí vhodného průvodce z pobočky KPV č. 23 Karlovy Vary jako doprovod, dohodnou se se správcem areálu na podmínkách přístupu a informují žadatele o výsledku.
  3. Návštěvníci Věže smrti se musí ohlásit u vstupu na vrátnici a berou na vědomí, že vstupují na budoucí staveniště na vlastní nebezpečí (pokud průvodce na ně nebude čekat u vstupu do areálu Škoda).
  4. Návštěvníci se pohybují po vyznačených komunikacích v nejkratším směru ke vstupu do areálu NKP. Není možno se potulovat po areálu a vnikat do objektů bývalého podniku Škoda. V případě porušení těchto podmínek mohou být návštěvníci vykázáni z areálu.
  5. Jakýkoliv úraz musí být ihned nahlášen průvodci a sepsán o něm krátký záznam.
  6. Předem neohlášeným návštěvníkům nebude vstup do areálu umožněn
  7. V zimním období od 1.října daného roku do 30.dubna následujícího roku je celý areál Věže smrti uzavřen

Upozornění:
Pokud pracovníci ostrahy ve výjimečných případech umožní vstup do areálu podniku Škoda, děje se tak na jejich riziko a zodpovědnost. Případní návštěvníci se takto dostanou pouze k oplocení areálu Věže smrti.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 15. 5. 2017
Ústředí KPV ČR a pobočka KPV Karlovy Vary

6. ročník projektu Mene Tekel

Zatímco dopolední vzdělávací programy jsou určeny přednostně školám, široké veřejnosti
napříč generacemi nabízí festival setkání s bývalými politickými vězni,
devítidílný mezigenerační výstavní projekt „Cesty ke svobodě“ v Galerii
Karolina, cyklus tematických filmů v kině Ponrepo, Den Rumunska, Den Rakouska či Den pro svobodnou Čínu se zajímavými zahraničními hosty. Na sobotu 25. února je v prostorách Porotní síně
Vrchního soudu připravena rekonstrukce procesu z padesátých let s mjr. letectva Josefem Bryksem,
válečným letcem Royal Air Force (RAF).

Festival se také připojil k Deklaraci 2012 Iniciativy Právní narovnání zločinů
komunismu,
která byla přijata dne 17. ledna 2012 za přítomnosti zástupců evropských zemí,
spadajících do původní oblasti sovětského komunistického vlivu.

Arcibiskup Duka byl jmenován kardinálem

Pražský arcibiskup se jmenováním kardinálem stává spolu s ostatními nově
jmenovanými kardinály papežovým spolupracovníkem a poradcem v církevních
záležitostech. Podle Kodexu kanonického práva má jako člen sboru kardinálů tři úlohy: volit
společně s ostatními kardinály papeže, být konzistorním poradcem římského papeže
v nejdůležitějších otázkách a pomáhat římskému papeži v každodenní
péči o celou církev. S titulem kardinál jsou spjaty rovněž jisté církevní
slavnostní povinnosti. Jmenování kardinálem nicméně nemění nic na současných
pravomocích a úkolech daných funkcemi pražského arcibiskupa. Arcibiskup Duka svým
jmenováním ovšem získává větší možnosti v jednání
s římskými úřady.

Zdroj: Aleš Pištora — Zd. K.

Tisková zpráva o konání Sněmu KPV 2009 dne 11. a 12. října 2011 v Olomouci

Na tomto sněmu byli zvoleni činovníci KPV pro roky 2011 až 2013. Jednání sněmu určilo cíle pro
další období a potvrdilo jednoznačný postoj politických vězňů komunistického režimu vůči
přetrvávajícím vlivům komunistů a jejich organizací na náš demokratický režim.

Ve dvaceti bodech pracovního programu sněmu byly projednány zprávy orgánů KPV, jejichž funkční
období tímto sněmem skončilo. Po rozpravě k jednotlivým zprávám a jejich
vyhodnocení plénem sněmu, které si zejména všimlo otázek spojených s dosavadní
činností předsednictva, Rady a jednotlivých komisí, bylo vysloveno příslušným orgánům
KPV absolutorium.

Ve volebních projevech kandidátů na funkce v ústředních orgánech KPV zazněly
zejména výzvy k utužení jednoty mezi členy KPV a požadavek ochrany KPV před rozkladnými silami
zvenku i zevnitř.

Rovněž rozprava, vedená k těmto příspěvkům zaznamenala snahu vypořádat se s dosud
nevyřešenými problémy z minulého volebního období, které se týkají
některých členů z poboček KPV. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souhrnném
usnesení IX. Sněmu KPV.

Významné podněty, připomínky a stanoviska zazněla z diskuze k programovému
zaměření KPV v jeho nastávajícím období, z nichž nejvýznamnější
vybíráme. Programové prohlášení — viz příloha- bylo přijato bez dalších
připomínek. Sněm rovněž schválil několik navrhovaných změn Stanov KPV, které navrhlo předsednictvo.

Následovaly volby nového vedení KPV. Na Sněm bylo delegováno 95 delegátů
s právem hlasovacím. Tito delegáti rozhodovali jménem 3 246 členů Konfederace
politických vězňů, z toho 1781 rehabilitovaných bývalých politických vězňů ČR
o budoucím vedení KPV následovně:

Volba předsedy

KAVALÍROVÁ Naděžda

70

Volba místopředsedů

KOVAŘÍK Zdeněk             

81

ŠEDIVÝ František

81

ŽÍDEK Leo

75

PROCHÁZKA Hubert

68

Volba členů předsednictva

ČEJKA  Čestmír

 72

NERAD Miloslav

 71

KONEČNÁ Olga

 69

KIESLINGER Ivan   

 57

PODPĚRA  Josef

 55

Volba členů  Revizní komise  

ZENÁHLÍKOVÁ Vlastislava

 80

HONOVÁ  Anna

 77

BLATNÁ Milena

71

SUCHOMELA  Josef  

55

Volba členů Smírčí komise        

 RŮŽIČKA  Mirek

    75

 MRÁZEK  Josef

    65

 DVOŘÁKOVÁ  Hana

    58

 MANDRHOLEC  Zdeněk

    55

 ENGELHARDT  Jiří

    49

Po stopách utrpení a naděje aneb Návštěva muzea exilu

Na tematický zájezd do Brna pozval Oldřich Vlasák členy Konfederace politických vězňů ČR, členy
PTP z Královéhradeckého kraje a další zájemce o tuto problematiku.

Návštěva Muzea českého a slovenského exilu v Brně byla spojena s besedou se zajímavými
osobnostmi a majiteli soukromého muzea (Jan a Sabina Kratochvílovi). Tito výtvarníci jsou mimo jiné
také autory výstavy protikomunistického odboje — III. odboj v Československu, která měla svoji
premiéru před šesti lety v Evropském parlamentu v Bruselu. O její uskutečnění se tehdy
zasadil společně se dvěma dalšími europoslanci za ODS i Oldřich Vlasák. Po vernisáži se postaral
o představení expozice v mnoha městech České republiky.

„Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století vzniklo především proto, aby mladá
generace nezapomněla na dramatické události 20. století, které vyhnaly ze země miliony Čechů
i Slováků. Bez prostředků, v mnoha případech bez znalosti jazyka a bez kontaktů začínali tito
lidé v těžkých podmínkách budovat znovu svou existenci. Jsem proto velice rád, že jsem mohl
využít pozvání majitelů muzea — manželů Kratochvílových, a uskutečnit zde návštěvu
společně se svými přáteli z Královéhradeckého kraje,“ uvedl europoslanec a hradecký
zastupitel Oldřich Vlasák.

(Muzeum je nestátní, neziskovou organizací placenou čistě z peněz rodiny Kratochvílovy —
zakladatelé Jan Kratochvíl a Sabina Kratochvílová — a případné pomoci lidí
z exilu a emigrace. Muzeum je zřízeno v prostorách bývalého pivovaru vráceného
v restituci rodině a přestavěného na vzdělávací expozici. Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století bylo založeno z archivu jednotlivců i institucí.)

„Na závěr naší poznávací cesty jsme se zastavili u Památníku
protikomunistického odboje v Bohunicích, jehož autory jsou opět Sabina a Jan Kratochvílovi.
Pomník je věnován protikomunistickému odboji, obětem komunistické zvůle a zničeným
starým Bohunicím. O jeho realizaci a umístění se významnou měrou zasloužil také
bývalý starosta této městské části Brna — Bohunice a dnešní první
náměstek primátora Brna Robert Kotzian, se kterým jsme měli možnost se setkat v již zmíněném
Muzeu exilu a následně u samotného pomníku,“ řekl Oldřich Vlasák.

Eva Veselá

Ing. OLDŘICH VLASÁK (1955) — poslanec  Evropského parlamentu
od 
 roku 2004, opětovně byl do EP zvolen v roce 2009. V europoslaneckém klubu ODS byl zvolen
pokladníkem. Je členem politické skupiny Evropští konzervativci a reformisté (EKR), kde působí jako
koordinátor pro regionální rozvoj. Pokračuje v práci ve Výborech pro regionální
rozvoj a pro dopravu a cestovní ruch. Současně působí v delegacích pro Smíšené
parlamentní shromáždění s Afrikou, Karibikem a Pacifikem, v delegaci pro vztahy s Mercosurem a Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika. www.vlasak.net

 

Na všechno buď připraven!

Anabáze českého „Motýlka“ komunistickými kriminály z doby, které se dnes
říká padesátá léta. Lubomír Školoud ten příběh na vlastní kůži prožil, Petr
Štěpánek sepsal. Knihu Na všechno buď připraven! vydává nakladatelství Mladá
fronta. Nabízíme ukázku: Leopoldov: Nevím, kdo plánoval přesuny
vězňů, ale někdy koncem léta nás zase připravili na eskortu. Skoro celé samoty a ještě pár muklů
ze společných. Nacpali nás do autobusů a jelo se. Tentokrát ale dlouho. Minuli jsme hranice Čech a Moravy,
minuli jsme hranice Moravy a Slovenska. Začínali jsme tušit nejhorší. Pozdě v noci jsme stanuli před branou
pevnosti zvané Leopoldov. Jestli na mě někdy něco zapůsobilo hnusným dojmem, tak to určitě byl náš
noční příjezd do Leopoldova. Otevřela se obrovská tlama trámové brány a my kousek popojeli.
Pak se otevřela železná brána a my zase kousek postoupili. Následovala další trámová
brána a nakonec drátěná vrata osvětleného koridoru, kterými jsme vjeli na hlavní silnici
leopoldovské pevnosti. Noc, bachaři se samopaly, psi, řadění muklů, vyvolávání jmen. Pak po skupinách na samoty. Každému problesklo hlavou: „Proboha, co mě tady
čeká?“
 Leopoldov byl poslední štací v republice. Když někdo něco provedl
v Jáchymově, šoupli ho na Bory nebo do Kartouz. Když provedl něco na Borech, v Kartouzích nebo na Mírově, mohl si být jistý, že skončí v Leopoldově. A v Leopoldově už si mohl vyvádět,
co chtěl. Odtud se nedostal. Leda na samoty nebo do korekce. Leopoldov se opouštěl jen výjimečně, podařilo se to jen
jednotlivcům. Patřím mezi ně i já, ale o tom až později. Hned druhý den nastala nová buzerace
— leopoldovská.

PETR ŠTĚPÁNEK

Anonce na 2. vydání známé knihy — předvánoční knižní trh -Zd. K.

Po stopách utrpení a naděje aneb Návštěva muzea exilu

Navštívit Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století v Brně umožní
europoslanec Oldřich Vlasák několika desítkám osob z Královéhradeckého kraje.

Na tematický zájezd do Brna pozval Oldřich Vlasák členy Konfederace politických vězňů ČR,
členy  PTP z Královéhradeckého kraje a další zájemce o tuto problematiku.

Návštěva Muzea českého a slovenského exilu v Brně bude spojena s besedou se zajímavými
osobnostmi a majiteli soukromého muzea (Jan a Sabina Kratochvílovi). Tito výtvarníci jsou mimo jiné
také autory výstavy protikomunistického odboje — III. odboj v Československu, která měla svoji
premiéru před šesti lety v Evropském parlamentu v Bruselu. O její uskutečnění se tehdy
zasadil společně se dvěma dalšími europoslanci za ODS i Oldřich Vlasák. Po vernisáži se postaral
o představení expozice v mnoha městech České republiky.

„Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století vzniklo především proto, aby mladá
generace nezapomněla na dramatické události 20. století, které vyhnaly ze země miliony Čechů
i Slováků. Bez prostředků, v mnoha případech bez znalosti jazyka a bez kontaktů začínali tito
lidé v těžkých podmínkách budovat znovu svou existenci. Jsem proto velice rád, že mohu
využít pozvání majitelů muzea — manželů Kratochvílových, a uskutečnit zde návštěvu
společně se svými přáteli z Královéhradeckého kraje,“ uvedl europoslanec a hradecký
zastupitel Oldřich Vlasák.

(Muzeum je nestátní, neziskovou organizací placenou čistě z peněz rodiny Kratochvílovy —
zakladatelé Jan Kratochvíl a Sabina Kratochvílová — a případné pomoci lidí
z exilu a emigrace. Muzeum je zřízeno v prostorách bývalého pivovaru vráceného
v restituci rodině a přestavěného na vzdělávací expozici. Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století bylo založeno z archivu jednotlivců i institucí.)

„Na závěr naší poznávací cesty se zastavíme u Památníku
protikomunistického odboje v Bohunicích, jehož autory jsou opět Sabina a Jan Kratochvílovi.
Pomník je věnován protikomunistickému odboji, obětem komunistické zvůle a zničeným
starým Bohunicím. O jeho realizaci a umístění se významnou měrou zasloužil také
bývalý starosta této městské části Brna — Bohunice a dnešní první
náměstek primátora Brna  Robert Kotzian, se kterým budeme mít možnost se setkat v již
zmíněném Muzeu exilu,“ řekl Oldřich Vlasák.          
                     
                       
                       
              

            
                       
                       
                       
                       
                       
Eva Veselá