Informace pro členy KPV

Vstup návštěv i členů KPV ČR do budovy RRTV

Z důvodu vážného porušení pravidel vstupu do budovy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, vydáváme následující závazné rozhodnutí.
Znovu upozorňujeme na pravidla stanovená pronajímatelem prostorů pro KPV ČR.
Vstup do pronajatých prostor KPV ČR ve 4. patře výše uvedené budovy bude jen po předchozí domluvě a za přítomnosti místopředsedů KPV ČR ing. Františka Šedivého nebo Leo Žídka, popř. zaměstnankyně a členky KPV ČR ing. Blanky Matějíčkové.
Vstup návštěv i členů KPV ČR do prostoru za recepcí je možný jen v doprovodu jednoho z výše jmenovaných. Tato podmínka je a byla stanovena pronajímatelem objektu.
Děkujeme všem za pochopení.

V Praze dne 29.10.2018

Ing. František Šedivý

Leo Žídek

místopředsedové KPV ČR

ODŠKODNĚNÍ  PRO  POZŮSTALÉ!

 Informace, která je lehce přehlédnutelná!

Nařízení vlády podle Sbírky zákonů č. 405/2005 ze dne 21. září 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 622 o poskytování příplatku k důchodu, ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální.

Podle tohoto nařízení (č. 405/2005) je možno uplatnit finanční nárok příplatku k důchodu těm, jejichž rodič v době výkonu trestu odnětí svobody, nebo vazby pro trestný čin uvedený v odstavci 1 písm. a) zemřel a následně byl rehabilitován — platí,  jestliže ke dni úmrtí rodiče nedosáhli věku 18 let a pobírají důchod z českého důchodového pojištění mohou požádat o příplatek k jejich důchodu.Při úmrtí obou rodičů za výše uvedených podmínek se příplatek posuzuje po každém rodiči zvlášť.

Příplatek se stanoví ve výši 2/5 stanovené částky tj. 20,- Kč za každý měsíc věznění zemřelého rodiče.

V praxi to znamená :

Pozůstalí, děti, po rodiči, který zemřel ve vězení a byl posmrtně rehabilitován, jimž bylo v době úmrtí rodiče méně než 18 let, mají nárok na příplatek k jejich důchodu ve výši 20,- Kč za každý měsíc věznění zemřelého, nebo popraveného rodiče.

Nárok je možno uplatnit na pobočkách České správy sociálního zabezpečení v místě bydliště, po předložení — rehabilitačního usnesení za zemřelého rodiče, potvrzení délky odpykaného trestu rodiče do jeho smrti ve vězení, rodný list žadatele, úmrtní list zemřelého rodiče, potvrzení, že žadatel pobírá důchod v ČR.
Bližší informace podá ústředí KPV — Praha,

Výňatek z nařízení vlády předkládá Zdeněk Kovařík

Výzva KPV ČR vdovám a vdovcům po politických vězních

Konfederace politických vězňů ČR žádá vdovy a vdovce po státních občanech české republiky, kteří v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989 byli odsouzeni a vykonali trest odnětí svobody, jeho část nebo vazbu pro trestný čin, za který byli rehabilitováni podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 58/1969 Sb. a zákona č. 70/1970 Sb., nebo podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zákona č. 633/1992 Sb. a zákona č. 198/1993 Sb., nebo jejichž odsouzení pro trestný čin uvedený v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., bylo zrušeno cestou obnovy řízení, stížnosti pro porušení zákona anebo § 6 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, jimž nemohl být přiznán příplatek podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., protože po těchto občanech nepobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění, aby oznámili KPV ČR svá jména, data narození, rodná čísla a adresy spolu se stručnými údaji o svých zahynulých partnerech. Sdělené údaje budou využity při projednávání možnosti nové úpravy odškodnění.

Kontaktní adresa pro sdělení: Konfederace politických vězňů ČR, Škrétova 6, 120 00 Praha 2, k rukám tajemníka Zdeňka Pavelky.